Bassa de les Olles

Bassa de les Olles a l'Ampolla

Bassa de les Olles

De la platja de l’Arenal al Goleró

Localització

L'Ampolla

La bassa de les Olles, amb una superfície de 54 hectàrees, és de les llacunes més petites del Delta que destaca com a punt de nidificació d’ardèids i passeriformes.

L’espai en conjunt, situat al terme municipal de l’Ampolla, ocupa més de 100 hectàrees que inclouen tant la bassa com les extenses zones de vegetació helofítica que l’envolten i que es troben fragmentades en diverses unitats a causa de la construcció de canals de drenatge per als arrossars i la presència de l’estació de bombament de les Olles que es troba al bell mig de l’àrea.

Així, aquesta extensa àrea comença a la platja de l’Arenal i s’estén fins al Goleró comunicant amb la badia del Fangar i vorejada, per la part interior, d'arrossars i, per la part marina, d’una franja dunar ben conservada.


Aquest espai, gestionat pel Parc Natural del Delta de l’Ebre, disposa de diversos equipaments, com ara un mirador, un punt d’aguait, diversos rètols informatius, zona de pícnic, servei de bar, punt d'informació, sala de projecció de diapositives i audiovisuals, agrobotiga, lloguer de bicicletes.
 

Flamencs al delta de l'EbreReferent a la hidrologia d’aquest espai, està íntimament lligada als cicles productius de l’arròs. L’entrada d’aigua dolça es fa bàsicament a través de l’estació de bombament de les Olles, provocant grans oscil·lacions tant en el nivell de l’aigua com en la salinitat. Pel que fa a la sortida d’aigua, la bassa està comunicada a l’aigua salina de la badia del Fangar per una petita gola.
 

La llacuna de la bassa de les Olles forma part dels hàbitats d’interès comunitari prioritaris com a llacuna litoral. Cal dir però que l’aigua de desguàs dels arrossars provoca una forta eutrofització i contaminació de l’aigua pels pesticides que s’utilitzen en aquest tipus de conreu.

El recobriment de macròfits és molt pobre i s’hi troben algunes taques aïllades de Potamogeton sp. Aquesta llacuna és també la que presenta una menor salinitat de tot el delta.
La vegetació helofítica que envolta la llacuna la compon un dens canyissar.


 

Bassa de les Olles


A la franja costanera, la que dóna a la badia del Fangar, la vegetació halòfila hi és predominant. També s’hi troben espartinars i dunes litorals fixades amb comunitats de Crucianellion maritimae.

S’hi troben espècies com la cirialera vera (Arthrocnemum fruticosum), el jonc marí (Juncus maritimus), limòniums com Limonium virgatum, la lleteresa marina (Euphorbia paralias), el melgó marí (Medicago marina), el panical marí (Eryngium maritimum), el tamariu (Tamarix canariensis), etc. La trencadalles (Kostelezkya pentacarpos), espècie de flora inclosa a la directiva d'hàbitats, presenta una població als canyissars que envolten la llacuna.

 

Pel que fa a la fauna, s’hi troben diversos ardèids nidificants, entre els quals l’agró roig (Ardea purpurea), el martinet de nit (Nycticorax nycticorax), el martinet ros (Ardeola ralloides), el martinet blanc (Egretta garzetta), el martinet menut (Ixobrichus minutus) i l’esplugabous (Bubulcus ibis).

També hi ha una bona colla de passeriformes de canyissar, com el balquer (Acrocephalus arundinaceus), la boscarla de canyar (A. scirpaceus) i el boscaler (Locustella luscinioides), entre altres.
 

Durant l’època de caça les poblacions d’anàtids i fotges desapareixen gairebé del tot per la reduïda mida de la llacuna i l’excessiva pressió cinegètica.

L’espai no es troba en gaire bon estat de conservació. Hi destaca l'eutrofització de les aigües i el rebliment pels sediments que aboca l'estació de bombament.

 

Actualment existeix un projecte promogut pel Ministeri de Medi Ambient, a través de l'empresa estatal Acuamed, que intenta resoldre aquests problemes.


Cal mencionar les activitats cinegètiques així com la pesca, en especial la d'anguila (Anguilla anguilla) que és capturada en la gola que comunica la llacuna de les Olles amb el mar.


La zona humida forma part del Parc Natural de Delta de l’Ebre. S’inclou dins l’espai del PEIN Delta de l’Ebre i de la Xarxa Natura 2000 Delta de l’Ebre.
 Contacte

Platja de l'Arenal, s/n

43895 L'Ampolla

Tel. 690 795 504

a/e: info@bassalesolles.com

Pàgina web: www.bassalesolles.com
 

GPS: Latitud

40.787164

GPS: Longitud

0.705249

Localització

Javascript is required to view this map.