Ullals de Baltasar

Espai natural a Amposta

Ullals de Baltasar

Aiguamolls sobre sòls torbosos amb afloraments d’aigua

Localització

Amposta

Els ullals són surgències originades per les aigües de pluja que flueixen per l’aqüífer des dels massissos del Port i del Montsià cap al mar, i que, en trobar-se amb els materials deltaics, ja saturats, es veuen obligades a emergir. Són de forma circular i tenen una fondària que oscil·la entre 2,7 i 7 m, i un diàmetre d’entre 5 i 55 m. El flux de descàrrega es fa a través de canals de drenatge i materials torbosos.

A causa de l’origen càrstic de l’aqüífer les seues aigües difereixen notablement de les de la resta d’ambients aquàtics del Delta. Constitueixen ambients mesohalins, amb un elevat contingut de carbonats i calci, així com de clorurs i sodi que provenen de les aigües mineralitzades de l’aqüífer deltaic. També són ambients moderadament oligotròfics, on la producció primària està limitada pel fòsfor, fet que fa que les seves aigües presentin una gran transparència.

La zona humida dels ullals de l’Arispe i Baltasar ocupen més de 25 hectàrees d'aiguamolls sobre sòls torbosos amb una vintena d’afloraments d’aigua. Aquest ambient de terres fosques i surgències està envoltat per horta i arrossars.

 

Ullals de Baltasar

Les biocenosis aquàtiques dels ullals i dels canals de drenatge d'aquests estan constituïdes pel nenúfar o nimfea blanca (Nymphaea alba), Potamogeton pectinatus, el volantí espigat (Myriophyllum spicatum), Ceratophylum demersum, Callitriche platycarpa, llentia d’aigua (Lemna minor, L. Trisulca) i la rara molsa aquàtica Riccia fluitans. Als màrgens s’hi fan diverses comunitats helfítiques, entre les que destaca el canyissar amb mansega (hàbitat d'interès comunitari prioritari), amb espècies com la mateixa mansega (Cladium mariscus), el lliri groc (Iris pseudacorus), la ranunculàcia Thalictrum glaucum, el salze blanc (Salix alba), etc.

La fauna que s’hi localitza també és ben particular. S’hi ha citat crustacis com la gambeta d’aigua dolça (Atyaephyra desmaresti), Palaemonetes zariquieyi i Echinogammarus pacaudi. Cal destacar que en aquests ullals s’hi ha descobert, recentment, la diminuta planària Phagocata ullala, l’únic animal endèmic conegut fins ara de tot el delta.

Pel que fa als peixos, destaquen el llopet de riu (Cobitis paludica), l'espinós (Gasterosteus aculeatus) i el samaruc (Valencia hispanica). Aquest darrer peix hi ha estat introduït en un intent de potenciar la seua recuperació. Lamentablement hi ha alguns peixos exòtics, com la perca americana (Micropterus salmonoides) i la gambúsia (Gambusia holbrooki), que constitueix una amenaça per al samaruc i altres espècies.

Finalment, dels ocells, cal fer esment d’un dormidor que acull el martinet blanc (Egretta garzetta), l’esplugabous (Bubulcus ibis) i el martinet de nit (Nycticorax nycticorax), a l’hivern. També s’hi localitzen espècies que difícilment es poden observar a la resta del delta, com l’abellerol (Merops apiaster), la puput (Upupa epops), el blauet (Alcedo atthis) o el tallarol de casquet (Sylvia atricapilla).

Tot i que la majoria dels ullals presenten un bon estat de conservació, l’espai es veu afectat per extensions i pràctiques agrícoles (drenatge, eliminació de la vegetació natural per implantació de conreus, proliferació de plantes exòtiques, etc). Cal destacar aquest tipus d’afecció sobretot en aquells ullals que fins fa poc no disposaven de cap tipus de protecció, com serien els ullals de Baltasar, que es localitzen distribuïts i integrats entre els elements principals del paisatge (camps de conreu, masos, hivernacles, parcel·les ermes, etc.).

L’espai disposa actualment de tres figures de protecció que no afecten de forma igual a tot l’àmbit de la zona humida. D’una banda els ullals de l’Arispe estan inclosos al Parc Natural del Delta de l’Ebre i a més es troben a l’espai del PEIN Delta de l’Ebre. Els ullals de Baltasar, en canvi, romanen sense aquesta protecció però han estat inclosos recentment (octubre 2006), igual que els ullals de l’Arispe, a l’espai de la Xarxa Natura ES0000020 Delta de l’Ebre.

GPS: Latitud

40.780541

GPS: Longitud

1.406250

Localització

Javascript is required to view this map.